A
ANTICKÝ - pochádzajúci z čias starovekých Grékov a Rimanov, staroveký
ARCHIDIAKONÁT - menšia administratívna jednotka katolíckej cirkvi
ARCHITEKTÚRA - umenie esteticky a účelne navrhovať budovy, stavby, objekty a ich celé súbory, ďalej pamätníky a rôzne architektonické doplnky pre životné a ideovo-estetické potreby jednotlivca a celej spoločnosti
ARKIER - uzavretá časť obytného domu vyčnievajúca z priečelia a spočívajúca na konzolách, umožňujúca výhľad do strán pozdĺž priečelia a rozširujúca vnútorný priestor
B
BÁN - 1. šľachtic, miestodržiteľ, politický náčelník v juhoslovanskej bánovine 2. zástupca kráľa v bývalej chorvátskej bánovine
BARBAKAN - predsunutá vstupná brána stredovekého opevnenia
BAROK - architektonický štýl z obdobia 17. a 18. stor. vyznačujúci sa zložitosťou skladby architektonickej hmoty a vnútorného priestoru, dekoratívnosťou, veľkoleposťou zámeru aj vyhotovenia
BAŠTA - vežovitá predsunutá časť opevnenia s centrálnym pôdorysom, umiestňovaná na rohoch alebo rovných úsekoch hradieb
C
Č
D
F
G
GOTIKA - umelecký sloh v 13. až 16. stor. charakterizovaný štíhlymi vežami a lomenými oblúkmi
H
HALŠTATSKÁ KULTÚRA - jedno z období železnej éry v strednej Európe (asi 700 až 400 pr.n.l.)
Ch
I
J
K
KASTELÁN - v stredoveku správca alebo veliteľ hradu, v neskorších časoch správca hradu, zámku alebo verejnej budovy
KLASICIZMUS - sloh nasedujúci po barokovej architektúre vyznačujúci sa vedomým naviazaním na antickú (najmä grécku a rímsku) architektúru a rešpektujúci zákony tektoniky
KOMITÁT - župa, stolica v Uhorsku
KONZOLA - previsnutá stavebná konštrukcia podporujúca balkón, arkier, rímsu a pod.
L
M
MASKARÓN - dekoračný motív v podobe ľudskej tváre (masky)
N
O
P
PALATÍN - najvyšší kráľovský úradník v Uhorsku
PALISÁDA - drevená ohrada, ohrada z kolov
R
RENESANCIA - obdobie charakteristické snahou o obrodu antického myslenia a umenia na začiatku novoveku
RÍMSA - ochranný alebo ozdobný architektonický článok, ukončujúci alebo členiaci stenu horizontálne
ROMÁNSKY - stavebný sloh charakterizovaný polkruhovými oblúkmi a klenutým stropom (v 10.-13.storočí)
RONDEL - polkruhovitý výbežok hradby, alebo výstupok stavby
S
Š
T
TEKTONIKA - 1. náuka o umeleckej tvorbe stavieb a nábytku 2. prostriedok architektonickej kompozície, ktorý sleduje konštrukčné vlastnosti materiálov na vyjadrenie statickej funkcie určitým tvarom
U
V
Z
Ž
ŽUPA - väčšia administratívna jednotka
ŽUPAN - správca župy

Slovník cudzích výrazov k stránke Slovenské hrady (C) 1998-1999 Jožo Schwarz ml.