Veľké Uherce – pevnosť a opevnený kaštiel

    Turecké útoky boli dôvodom výstavby pevnostnej stavby – zámku – nad Veľkými Uhercami. Nepoznáme staviteľov ani finančníkov, len sa predpokladá, že ho stavali z královských príjmov. Doteraz poznať štvorcový základ tejto pevnosti, o ktorej osudoch sa veľa nevie. Po sto rokoch trvania bez zásluh o ochranu územia prestalo turecké nebezpečenstvo a zámok spustol, murivo sa použilo na iné účely a v súčasnosti iba trávnatý základ a hon Pod zámkom v obovode Strakovej ho pripomína.

    V obci - poniže sa nachádza kašriel, ktorý dal postaviť začiatkom 17. storočia Michal Bošáni (Bossanyi). Na rovinke Drahožica bola postavená pevnostná stavba, - veľká poschodová obdlžníková stavba so štyrmi rohovými baštami, obklopená vodnou priekopou. Kaštiel slúžil aj na stoličné kongregácie (zhromaždenia a voľby) Tekova.

    Spracoval Jozef Schwarz st.

Literatúra:
Jankovič, V.: K dejinám kaštiela vo Veľkých Uherciach. Vlastivedný časopis, 28,1973, č.2. str.70-75